КОНТАКТИ

На основание Решение № Ц-22 от 01.07.2024 г. на КЕВР, ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’ АД обявява, считано от 01.07.2024 г. следните продажни цени на природен газ за община СВИЛЕНГРАД:

Групи потребители
Консумирано количество за година
MWh
Цена за доставка без акциз и ДДС
лв./MWh
Цена за пренос без акциз и ДДС 
лв./MWh
Цена за снабдяване без акциз и ДДС 
лв./MWh
Цена за продажба MWh  без акциз  и ДДС
лв./MWh
Цена за продажба MWh без акциз, с ДДС
лв./MWh
Обществено-административни и търговски
до 250 MWh / год.  вкл.  
92,08
34,69
1,41
128,18
153,816
над 250 MWh / год.  вкл.  
92,08
33,92
1,41
127,41
152,892
Битови
92,08
35,57
4,35
132,00
158,40

Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), употребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВ/ч.