Цени

На основание Решение № Ц-22 от 01.11.2023 г. на КЕВР, ,,СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’ АД обявява, считано от 01.11.2023 г. следните продажни цени на природен газ за община СВИЛЕНГРАД:

Групи потребители
Консумирано количество за година
MWh
Цена за доставка без акциз и ДДС
лв./MWh
Цена за пренос без акциз и ДДС 
лв./MWh
Цена за снабдяване без акциз и ДДС 
лв./MWh
Цена за продажба MWh  без акциз  и ДДС
лв./MWh
Цена за продажба MWh без акциз, с ДДС
лв./MWh
Обществено-административни и търговски
до 250 MWh / год.  вкл.  
116,10
34,69
1,41
152,20
182,64
над 250 MWh / год.  вкл.  
116,10
33,92
1,41
151,43
182,38
Битови
116,10
35,57
4,35
156,02
187,22

Считано от 01.01.2019 г., на основание изменения и допълнения в Наредбата за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), употребените количества природен газ се фактурират в енергийни единици МВ/ч.