КОНТАКТИ

За спокойствие и увереност в правилната всекидневна експлоатация на газовите уреди и инсталация, прегледайте нашите съвети:

1. Съхранявайте и поддържайте в изправност газовото оборудване.
2. При неизправност на газовото оборудване незабавно уведомете служител на местното газоразпределително дружество и/или сервизна фирма.
3. При внезапно прекратяване подаването на газ затворете незабавно крановете на горелките на газовите уреди и съобщете на служител от местното газоразпределително дружество и/или сервизна фирма.
4. При поява на мирис на газ незабавно:

 • Прекратете експлоатацията на газоползващи уреди ;
 • Затворете крановете към уредите и на самите уреди ;
 • Отворете прозорците, за да проветрите помещението ;
 • Обадете се на сервизна служба или на представители на местното газоразпределително дружество ;
 • Не палете огън ;
 • Не пушете ;
 • Не включвайте и не изключвайте електрическото осветление и електроуреди ;
 • Не ползвайте електрически звънец 

5. Ако усетите миризма на газ във входа , в сградата, на двора , на улицата:

 • Съобщете в местното газоразпределително дружество по аварийния телефон ;
 • Вземете назабавни мерки по уведомяване и извеждане на хората от засегнатата сграда или помещение ;
 • Предотвратете включването и изключването на електрическото осветление , както и използването на открит огън. В никакъв случай не предизвиквайте искри !
 • До пристигането на аварийната група организирайте проветряване на помещението.

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

,, СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’АД Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката:

1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ, има право да смени доставчика си, при спазване на договорените условия, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към която е присъединен.

2. При прекратяване на договор за доставка на природен газ в резултат на упражнено право за смяна на доставчика, КЛИЕНТЪТ не дължи допълнителни такси и неустойки за предсрочно прекратяване на договора за доставка с първоначалния доставчик, извън договорените.

3. ,, СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’АД изготвя окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика.

4. Писменото искане се изпраща най-малко три седмици преди датата, от която се иска смяна на доставчика и съдържа:
а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на стария доставчик;
б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което да е видно: дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка и програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за доставка, в т.ч. по тримесечния, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество;
в) доказателства от новия доставчик, че той има действащ договор за пренос с оператора на съответната мрежа.

5. Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по предходния член.