Ефективно и качествено доставяне на природен газ!

От началото на 2009 г. “Свиленград-Газ” АД е носител на лицензии за дейностите “разпределение на природен газ” и “снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособената територия на Община Свиленград , издадени от Държавната комисия за енергийно водно регулиране. Лицензиите са издадени за срок от 35 години с възможност за удължаване на тяхното действие.
Дружеството осъществява дейността газоснабдяване на територията на Община Свиленград , извършвайки доставка и продажба на природен газ до крайни потребители.

Защо да изберем синьото гориво?

За спокойствие и увереност в правилната всекидневна експлоатация на газовите уреди и инсталация:

1. Съхранявайте и поддържайте в изправност газовото оборудване.

2. При неизправност на газовото оборудване незабавно уведомете служител на местното газоразпределително дружество и/или сервизна фирма.