Основни стъпки

ОСНОВНИ СТЪПКИ, ЗА ДА СТАНЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛ НА СИНЬОТО ГОРИВО

1. До границата с Вашия имот да има изградено газопроводно отклонение .

2. Да подадете заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа на ,, Свиленград – Газ ” АД в офиса на дружеството – х-л ,, Свилена ” ет.1 , ап.2 . Трябва да носите копие от нотариален акт или друг документ за собственост и актуална скица на имота за газификация. При съсобственост се изисква допълнително съгласие на ¾ от съсобствениците за изграждане на газови инсталации.

3. Следва проектиране : посещение от проектанти и изготвяне на проект за вътрешна газова инсталация -ВГИ . /Проектите се заверяват от Технически надзор/.

4. Сключвате Договор за присъединяване със ,, СВИЛЕНГРАД – ГАЗ ” АД и заплащане на такса присъединяване в размер на 570 лв. с ДДС / утвърдена от КЕВР /

5. Получавате техническа и ценова оферта за строително -монтажни работи – СМР по Вътрешната газова инсталация . ВГИ включва газопроводно трасе : от ГРИТ /газорегулаторно измервателно табло / , което е собственост на Газовото дружество и се намира на границата на имота – до газовия котел и газовите уреди. Внасяте в Общината проектите за ВГИ за оценяване и одобряване , и издаване на Разрешение за строеж придружени с :

а/. Разрешение за присъединяване издадено от Газовото дружество ;

б/.копие от нотариален акт ;

в/.скица на имота /оригинал/ ;

г/.оферта за СМР на ВГИ ;

6. След получаване разрешение за строеж от общинската администрация , сключвате договор с лицензирана строителна фирма /група/ , която започва СМР в дома Ви.

7. Следват изпитания на инсталацията и издаване на Акт за първоначален технически преглед и Разрешение за въвеждане в експлоатация от лице за технически надзор.

8. Общите условия на договорите за продажба на природен газ за битови нужди от „СВИЛЕНГРАД – ГАЗ“ АД на територията на община Свиленград утвърдени от КЕВР на 06.04.2009г. , регламентират взаимоотношенията по повод продажбата на природен газ между ,, СВИЛЕНГРАД – ГАЗ ” АД и потребителите на природен газ за битови нужди. Реалното подаване на природен газ към обекта на потребителя се извършва след представяне на копие от документите за приемане на съоръженията и разрешението за ползване , издадени от компетентните органи.