НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

ПЪРВИТЕ СТЪПКИ

ЗА ДА СТАНЕТЕ ПОТРЕБИТЕЛ НА СИНЬОТО ГОРИВО СА:

1. До границата с Вашия имот да има изградено газопроводно отклонение .

2. Да подадете заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа на ,, Свиленград – Газ ” АД в офиса на дружеството - х-л ,, Свилена ” ет.1 , ап.2 . Трябва да носите копие от нотариален акт или друг документ за собственост и актуална скица на имота за газификация. При съсобственост се изисква допълнително съгласие на ¾ от съсобствениците за изграждане на газови инсталации.

3. Следва проектиране : посещение от проектанти и изготвяне на проект за вътрешна газова инсталация -ВГИ . /Проектите се заверяват от Технически надзор/.

4. Сключвате Договор за присъединяване със ,, СВИЛЕНГРАД - ГАЗ ” АД и заплащане на такса присъединяване в размер на 420 лв. / утвърдена от ДКЕВР /

5. Получавате техническа и ценова оферта за строително -монтажни работи - СМР по Вътрешната газова инсталация . ВГИ включва газопроводно трасе : от ГРИТ /газорегулаторно измервателно табло / , което е собственост на Газовото дружество и се намира на границата на имота - до газовия котел и газовите уреди. Внасяте в Общината проектите за ВГИ за оценяване и одобряване , и издаване на Разрешение за строеж придружени с :

   а/. Разрешение за присъединяване издадено от Газовото дружество ;

   б/.копие от нотариален акт ;

   в/.скица на имота /оригинал/ ;

   г/.оферта за СМР на ВГИ ;

6. След получаване разрешение за строеж от общинската администрация , сключвате договор с лицензирана строителна фирма /група/ , която започва СМР в дома Ви.

7. Следват изпитания на инсталацията и издаване на Акт за първоначален технически преглед и Разрешение за въвеждане в експлоатация от лице за технически надзор.

8. Общите условия на договорите за продажба на природен газ за битови нужди от "СВИЛЕНГРАД - ГАЗ" АД на територията на община Свиленград утвърдени от ДКЕВР на06.04.2009г. , регламентират взаимоотношенията по повод продажбата на природен газ между ,, СВИЛЕНГРАД - ГАЗ ” АД и потребителите на природен газ за битови нужди. Реалното подаване на природен газ към обекта на потребителя се извършва след представяне на копие от документите за приемане на съоръженията и разрешението за ползване , издадени от компетентните органи.

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!