НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

Свободен избор на доставчик на природен газ

05.10.2019

 

Уважаеми клиенти,

,, СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’АД  Ви уведомява, че на основание чл.123, ал.З, т.2 и 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката:

         1. Всеки КЛИЕНТ, присъединен към газоразпределителната мрежа и страна по договор за доставка на природен газ, има право да смени доставчика си, при спазване на договорените условия, по всяко време, като изпрати писмено искане до оператора на мрежата, към която е присъединен.

         2. При прекратяване на договор за доставка на природен газ в резултат на упражнено право за смяна на доставчика, КЛИЕНТЪТ не дължи  допълнителни такси и неустойки за предсрочно прекратяване на договора за доставка с първоначалния доставчик, извън договорените.

         3. ,, СВИЛЕНГРАД-ГАЗ’’АД   изготвя окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика.

         4. Писменото искане се изпраща най-малко три седмици преди датата, от която се иска смяна на доставчика и съдържа:
а) наименование и идентифициращи данни на клиента, на новия доставчик и на стария доставчик;
б) извлечение от предварителен договор за доставка с новия доставчик, от което да е видно: дата на първата доставка, срок на договора за доставка, място на доставка и програма, съдържаща информация за количествата природен газ, договорени за доставка, в т.ч. по тримесечния, месеци и дни (при договори за доставка със срок по-малък от календарен месец), както и максимално и минимално дневно количество;
в) доказателства от новия доставчик, че той има действащ договор за пренос с оператора на съответната мрежа.

         5. Смяната на доставчика влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца в който е постъпило искането, при спазване на триседмичния срок по предходния член.

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!